Foto: Stein Hofve

Informasjon for næringslivet

Nedanfor har vi plukka ut nokon av dei mest relevante lenkjene med informasjon som kan være interessant for våre næringslivskundar.

Det er eit krav at avfall skal leverast inn sortera så langt dette er mogleg. Unntak frå kravet kan vera t.d svært lange transportavstander av små mengder, eller svært ujamn produksjon av små mengder og skiftande avfallstyper.

Vi hjelper deg gjerne med å finne ei god avfallsløysing for verksemda di. Ta kontakt så ser vi kva vi kan få til.

Farleg avfall frå næringskundar skal deklarerast, dette er avfallsprodusenten sitt ansvar. http://avfallsdeklarering.no