Foto: Stein Hofve

Næringsliv

Det er eit krav at avfall skal leverast inn sortera så langt dette er mogleg. Unntak frå kravet kan vera t.d svært lange transportavstander av små mengder, eller svært ujamn produksjon av små mengder og skiftande avfallstyper.

Vi hjelper deg gjerne med å finne ei god avfallsløysing for verksemda di. Ta kontakt så ser vi kva vi kan få til.

Farleg avfall frå næringskundar skal deklarerast, dette er avfallsprodusenten sitt ansvar. http://www.avfallsdeklarering.no