Hopp til hovudinnhald

Farleg avfall er avfall som inneheld helse- og miljøfarlege stoff. Farleg avfall må handterast slik at miljøgifter ikkje hamnar i naturen til skade for både menneske, dyr og miljø.

 • Farleg avfall skal i utgangspunktet vere merka med faresymbol.
 • Det er viktig å levere farleg avfall i originalemballasjen.
 • Er du i tvil på om noko er farleg avfall er det betre å levere det som
  farleg avfall enn at det hamnar på avvege. Farleg avfall som for eksempel
  hamnar i restavfallet kan gjere stor skade.

Renovest tilbyr eigen behaldar for oppbevaring av farleg avfall og småelektronikk! Denne kan du hente på eit av våre bemanna avfallsmottak.

Skal du oppbevare flytande væsker i behaldaren er det viktig at det ligg i væsketette behaldarar slik at det ikkje renn utover i boksen. Slikt avfall skal helst leverast i originalemballasje. Har du ikkje originalemballajsen må det merkast med kva det er. For å redusere brannfare skal polane på batteria teipast over før dei leggast i boksen.

Boksen tek du med deg til eit av våre bemanna avfallsmottak når det passar deg. Der vil innhaldet inspiserast saman med deg slik at me får avklara eventuelle umerka avfallstypar før du får med deg ein ny boks heimatt.

Dette tek me i mot som farleg avfall og elektronikk:

 • Olje og oljeprodukt
 • Syrer
 • Baser og lut
 • Maling, beis, lakk, lim, løysemidlar, botnstoff til båt, trykkfargar og liknande
 • Hobbykjemikaliar og fotokjemikaliar
 • Plantevernmidlar, ugrasmidlar, insektsmidlar, soppmidlar og rottegift
 • Flekkfjernar, toalettrens, rustfjernar, motorrens, sprayboksar og liknande
 • Impregnert trevirke (meir informasjon finn du her)
 • Asbest og eternit (meir informasjon finn du her)
 • Batteri (meir informasjon finn du her)
 • Propanbehaldarar og brannslokkingsapparat
 • Isolerglasvinduer
 • Golvbelegg som inneheld ftalater
 • Lysstoffrøyr, sparepærer og lyspærer
 • Elektriske- og elektroniske produkt
 • Kvitevarer og brunevarer

Dette tek me ikkje i mot:

 • Ammunisjon og eksplosiv
  Leverast der du har kjøpt det, eller til butikk som sel same type produkt.
  Dersom du ikkje veit kor du skal levere det inn, ta kontakt med politiet på 02800.
 • Medisinar
  Leverast på apoteket
 • Smittefarleg avfall