Hytterenovasjon

Innføring av kjeldesortering av hytteavfall

Styret i Renovest har bestemt at det skal innførast kjeldesortering på avfall frå hytte/fritidsbustader i alle eigarkommunane. Dagens ordning med hytterenovasjon på ressurskrevjande, og det er planlagt store endringar på dagens løysing.

På denne sida kan du fylgje prosjektet, og du vil finne framdrift og datoar for når ditt hytteområde får tilbod om kjeldesortering av hytteavfallet. Her finn du også oversikt over kvar du kan få utlevera matavfallsposar, og rettleiing til riktig kjeldesortering

I samband med innføring av kjeldesortering på hytteavfallet har Renovest laga ei spørjeundersøking til abonnentane. Formålet med undersøkinga er å få ein betre oversikt over korleis dagens hytterenovasjonspunkt blir nytta, og korleis framtidas løysing skal utformast.  Spørjeundersøkinga tek ca 3-5 minuttar å gjennomføre, og er anonym. Du finn undersøkinga i menyen under «Hytterenovasjon»

Viktig informasjon om ny hytterenovasjonsordning!

Konteinarar for hytteavfall vil få sjaktinnkast, innkastopning med diameter 30 cm. Det vil difor ikkje lenger være mogleg å kaste store avfallsekkar i konteinarane. Det vert eigne konteinar for restavfall, plast, papp/papir, glas- og småmetall samt eigne dunkar for matavfall. Restavfall og plast skal vera «innpakka» og kastast i vanlige plastposar.

Status for framdrift av prosjektet i kvar einskild kommune i hovudmenyen på toppen

Om du har spørsmål eller innspel til hytterenovasjonsordninga i Renovest, kan du kontakte prosjektleiar Tor Erik Sivertsen på tlf: 47682722 eller e-post tes(a)renovest.no

Kvifor hytterenovasjon?

Etter forureiningslova §30 skal kommunane syte for innsamling av hushaldsavfall. Avfall frå hytter/fritidsbustader reknast som hushaldsavfall, jf. forureiningslova §27a fyrste ledd. Innsamling av avfall frå hytter/fritidsbustader vert difor ei lovpålagt oppgåve for kommunane, på lik linje med hushaldsavfall frå fastbuande.

Kommunane er etter forureiningslovas § 34 plikta til å fastsetja gebyr som skal dekke kostnadane på avfallssektoren, her og renovasjonsordninga for hytter/fritidsbustader. Det vil sei at kvar einskild som vert omfatta av renovasjonsordninga er plikta til å betale renovasjonsgebyr.

Avgifta skal være ei betaling for sjølve renovasjonstilbodet, og ikkje for kor mykje kvar einskild eigedom nyttar han.

Hyttereturpunkt.
Dersom hyttecontaineren er full er det fint om dykk kontaktar Renovest IKS på tlf. 35 06 80 00 og melder i frå.
Dei som betalar hytterenovasjon står fritt til å nytte alle hyttecontainerane innanfor Renovest IKS regionen.

Oversikt over hyttereturpunkt:

2018-03-19_Oversikt over returpunkt i Renovest IKS regionen

Styre og representantskapsprotokollar