Septikordning

 

Septikordningane generelt
Renovest har ansvaret for innsamling, transport og handsaming av septik og slam. Dette er i samsvar med selskapsavtala som er inngått med kommunane.

Oppdraget er sett bort til firma:
Telemark Godslinjer AS
3840 Seljord
Telefon: 959 84 900
E-post: ks@telemarkgodslinjer.no
Internett: www.telemarkgodslinjer.no

Tømesystem
Tøminga vil bli utført med avvatningsbil på anlegg med slamavskiljarar og med slamsugarbil på dei anlegg der rejektvatnet ikkje skal tilbake i tanken eks. tette tankar. Det er særs viktig at rejektvatnet blir ført tilbake i tanken slik at bakteriefloraen blir opptretthalden og nedbrytningsprosessen kan halde fram.

Krav til tømerutiner
Reglane for tøming er slik at dei som har godkjent anlegg med 4 m3 3-kamra slamavskillar og spreiegrøft skal tømast kvart andre år. For dei med anlegg som ikkje støttar desse krava skal anlegget tømast kvart år. Renovatøren vil kontrollere dette ved fyrste gongs tøming.
Abonnentar som meiner dei kjem innunder feil tømerutiner bes ta kontakt med kommunen for å få retta opp dette.

Avgift
Avgiftene blir fastsett av kommunane.

Abonnentar med store eller spesielle tankar
Tankar som ikkje ligg inne med fast tømefrekvens i kommunen sitt avgiftsregister vil bli tømt etter avrop til Renovest IKS.

Annan informasjon
Alle vil få skrifteleg eller SMS varsel før renovatøren kjem.

Spyling og tøming av andre typer tankar
Ved spyling av ledningsnett eller tøming av andre typer tankar må abonnenten ta kontakt med Renovest IKS.

Naudtøming
Ring Renovest IKS på telefon 35 06 80 00